دل

محبت مانند سکه است

اگر تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمیتونی درش بیاری

مگر اینکه دلش رو بشکنی

به همین سادگی ...

ABOLFAZL :.

اینجوری که کاندید ها میخوان فرصت شغلی ایجاد کنن 

احتمالا باید نیروی کار وارد کنیم 😐😂😂


ABOLFAZL :.

:/

ﻗﺼﺪﻡ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻮﺩ.. 

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ...

ﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ...

ﻗﺼﺪﻡ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺑﻮﺩ...

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ...

نه ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ...

 ﻗﺼﺪﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮﺩ...

 ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ...

 ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ...

ﻗﺼﺪﻡ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩ...

 ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ...

 ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ..


ABOLFAZL :.
ABOLFAZL :.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


🔷ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ:

 ﺑﻪ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕخوشبین نیستم


🔶ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ:

ﺑﻪ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﻢ

— — — — — — — —


🔷امام خامنه ای:

 ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮﺩ


🔶ﺭﻭﺣﺎنی:

ﮐﺠﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟!

— — — — — — — —


🔷امام خامنه ای: 

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺮﺩ


🔶ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ:

ﻣﺮﺩﻡ ﻧﯿﺎﺯﺑﻪ ﺍﺭﺷﺎﺩﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

— — — — — — — —


🔷امام خامنه ای:

ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺩﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻟﺠﻦ ﻣﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ


🔶ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ:

ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﻣﻤﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ،ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ

— — — — — — — —


🔷امام خامنه ای:

ﮔﺎﻫﻰ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭﮔﻮﺷﻪﻭﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ، ﺁﻗﺎ، ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﻇّﻔﯿﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؟ ﺧﺐ ﺑﻠﻪ؛ ﻓﺮﻕ ﺣﺎﮐﻢﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺣﮑّﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪﻯ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ.


🔶ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ:

ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ،ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺷﻼﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮد!؟

— — — — — — — —


🔷امام خامنه ای:

ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻨﺒﺮﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﻴﭻ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻜﻨﺪ.


🔶ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ:

ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﻱ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻣﺪﻩ، ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎﻱ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، ﻣﻨﺒﺮﻫﺎﻱ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻭ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻣﺪﻩ.

— — — — — — — —


🔷امام خامنه ای:

ﮐﺴﺎنی که ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺌﻮﺭﯾﺰﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﺯﺵ، ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻭ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻭﺭﮔﻮﯾﺎﻥ، ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ.


🔶ﺭﻭﺣﺎنی:

ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻭ ﺩﺍﯾﻤﺎ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ/ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﻭ ﺁﺷﻮﺑﻬﺎﺳﺖ.

— — — — — — — —


🔷امام خامنه ای:

 ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻟﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ ﻭ ﺯﻭﺭﮔﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ/ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ.


🔶ﺭﻭﺣﺎنی:

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ‏( 5+1 ‏) ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ کنیم!

— — — — — — — —


🔷امام خامنه ای:

برجام را پاره کنند آن را آتش می زنیم


🔶روحانی:

بعضی ها خیال کردند یک منقلی هست که سند بین المللی را در آن منقل بندازند و آتش بگیرد!

— — — — — — — —


🔵امام خامنه ای۹۶/۱/۳۰:

اگر می خواهید از دشمن بترسید از طرف خودتان بترسیدنه از طرف مردم.


🔴روحانی ۹۶/۱/۳۱:

از جیب خودتان بروید دنبال تحریم نه از جیب مردم.

چقدر زیباست 

کسی را دوست بداریم 

نه از روی نیاز 

نه از روی اجبار 

نه از روی تنهایی 

فقط برای اینکه...

ارزش دوست داشتن را دارد